Truyện Trọng Sinh

Vô Thượng Thần Đế

Chương 3814
Vạn Cổ Thần Đế

Chương 8260
[Thập Niên 70] Hồng Song Hỷ
Chương 926
Đan Hoàng Võ Đế

Chương 4029
Không Gian Độn Hóa: Ở Mạt Thế Gian Nan Cầu Sinh
Chương 2