Truyện Tiên Hiệp

Hồn Chủ

Chương 542
Kiếm Lai

Chương 1530
Bế Quan Ngàn Năm Bạn Gái Dao Trì Mời Ta Rời Núi
Chương 590
Lục Địa Kiện Tiên

Chương 1239
Phục Thiên Thị

Chương 819
Thần Đế

FULL
Mạc Cầu Tiên Duyên

Chương 419
Thái Sơ

FULL
Vũ Thần Thiên Hạ
FULL
Đại Tùy Quốc Sư

Chương 720
Đạo

FULL
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo
Chương 15
Đại Chu Tiên Lại

Chương 1101
Cửu Tiêu

FULL
Lược Thiên Ký

FULL
Vũ Trụ Trùm Phản Diện
FULL
Đấu Chiến Cuồng Triều

FULL
Lão Nạp Phải Hoàn Tục

FULL
Ngân Hồ

FULL
Đạo Quân

FULL
Thần Đạo Đan Tôn

FULL
Thái Cổ Thần Vương

FULL
Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Chương 208